🔰กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🙏ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
ต้องขอขอบพระคุณทางคณะวิทยากร ขอขอบพระคุณทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นอย่างยิ่ง