กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์    
 
นางสาววิราวรรณ  แสนสุริวงค์ นางสาวพิยดา  ภูมิสาขา