กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    
   
นายวุฒิชัย  ในริกูล