กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย    
 
นายจักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ นายประทิน สวาศรี