กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย    
 
นายประทิน  สวาศรี นายจักรกฤษณ์  จ่ารัตน์