1.  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
     คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต มีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.  เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริหารที่มีมาตรฐานระดับมัธยมศึกษา
3.  เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกร
4.  เพื่อเป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งวิจัยทางการศึกษาต้นแบบในการพัฒนาเยาวชน
     ให้มี
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์