วิทยาศาสตร์      
 
 

ดร.วันธนา ศิลปวิลาวัณย์

(เสริมศักยภาพ)

ดร.ปนัดดา ผ่านสำแดง

(เสริมศักยภาพ)

ผศ.ยุภา ผึ้งน้อย

(โครงงานวิทยาศาสตร์)

 
 

ผศ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์

(เสริมศักยภาพ)

ผศ.ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ

(เสริมศักยภาพ)

ผศ.ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา

(เสริมศักยภาพ)

คณิตศาสตร์      
 
 

ดร.ญาณภัทร ทองร่อน

(เสริมศักยภาพ)

อ.กัญญาภัค ภัยแคล้ว

(เสริมศักยภาพ)

อ.อนุชิต กล้าไพรี

(เสริมศักยภาพ)

ภาษาต่างประเทศ      
   
 

อ.วารุณี สุรโยธี

(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

อ.พัชราภรณ์ อินภู่

(เสริมศักยภาพ)

 
ศิลปะ      
 
 

อ.โจม มั่นพลศรี

(ศิลปะและเสริมศักยภาพ)

อ.ฟีนระชัย ลาดนอก

(ดนตรี)

อ.นัทธ์ สิทธิเสือ

(นาฏศิลป์)

 
 

ผศ.รด.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร

(เสริมศักยภาพ)

ดร.สุพิชฌาย์ ศรีไกล

(เสริมศักยภาพ)

อ.ประเสริฐ ราชมณี

(เสริมศักยภาพ)

การงานอาชีพ

 

   
     
 

รศ.วัฒนาภรณ์ โชครัตนาชัย

(กางานอาชีพ)