โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนไว้ดังนี้

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์สุจริต
  3. มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ
  9. มีคุณลักษณะของนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น
  10. มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ