กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
   
นางสาวศิริลักษณ์  รักกุศล