กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
 
นายสิทธิชัย  จูอี้ นางสาวอินทิรา  จำเนียรกูล