กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
นายสิทธิชัย  จูอี้ นางสาวเฟื่องฟ้า  ลาน้ำเที่ยง นางสาวพัลลภา  ยวงสุวรรณ