1.   เป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
      อย่างมีความสุข มีความเป็นเลิศ  ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ตลอดจนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
      การคิดริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งสู่ความเป็นนวัตกร และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรด้านการจัดการเรียนรู้และ
      การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริหารสถานศึกษา และเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
3.  เป็นสถานศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
4.  เป็นสถานศึกษาเป็นเลิศด้านบริการการศึกษาแก่ชุมชน สังคมในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง