1. เป็นเลิศทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
  2. เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นจากการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน นวัตกรรมทางการศึกษา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จิตอาสา จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยึดหลักความพอเพียง ในการดำเนินชีวิต
  4. มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์