กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยา    
 
  นางสาวอลิชา  ใชยชาญ  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมี    
 
นางสาวปวีณ์สุดา กิมหว่า    
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์    
 
  นายคเชนทร์  โบงูเหลือม  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์    
   
นางสาวชุติพร  แจ้งอริยวงศ์