กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยา    
   
นายจักษ์พงศ์ จันทองเดช    
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมี    
   
นายคเชนทร์  โบงูเหลือม    
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์    
 
นายวุฒิกร คำป้อง นายศุภณัฐ ชูศรียิ่ง  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์    
   
นางสาวชุติพร  แจ้งอริยวงศ์