กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยา    
   
นางสาวจันทรวรรณ  จันทรกอง    
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมี    
 
นางสาวปวีณ์สุดา กิมหว่า นางสาวปรีดิ์ดารัตน์  บุตรปาน  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์    
 
นางสาวสุธาสินี แจ้งไพร นายวุฒิกร  คำป้อง  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์    
   
นางสาวภัทรนันท์  หงวนกระโทก