กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยา    
 
นายจักษ์พงศ์ จันทองเดช นางสาววรัชยา   พันชะโก  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเคมี    
 
นายคเชนทร์  โบงูเหลือม นางสาวสุพรรณี มุ้ยยา  
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์    
นายวุฒิกร คำป้อง นายศุภณัฐ ชูศรียิ่ง นายชานน  รามณี
     
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์    
   
นางสาวชุติพร  แจ้งอริยวงศ์