อาคารเรียน อาคาร 9 ชั้น 10, 11, 12, 13, 14 จำนวน  18 ห้องเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ห้องสมุด)
ห้องประชุมและมินิเธียร์เตอร์ ห้องLab /ศูนย์วิทยาศาสตร์
สนามกีฬา โรงยิม
ศูนย์อาหาร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ลานธรรม
ฟิตเนส
ห้องประชุม

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ


ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา