รศ.ดร.ประยุทธ  ไทยธานี

ผู้อำนวยการ

 

นายเอกพล  แสนโคตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน

ผศ.พัทธนันท์  เกิดคง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกระบวนการเรียนรู้

ผศ.โสภิดา  โคตรโนนกอก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร

นางสาวศรัญญา  หลวงจำนงค์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวศิวาพร  ตัวสระเกษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

(ระดับปฐมวัย)

นางสาวปนัดดา  ศรีมาศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางปิยกาญจน์  วงษ์ชาลี

ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายแผน

นางนริสรา  แสนโคตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

(ระดับประถมศึกษา)

นายบดินทร์  หวังร่วมกลาง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

 ผศ.ดร.ชยพล  ธงภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน

(ระดับมัธยมศึกษา)

นายมาณพ  วงษ์คำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

(ระดับมัธยมศึกษา)