1. ด้านครู

1)  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและชำนาญการสอนในสาขาวิชาที่สอนหรือมีสมรรถนะในวิชาชีพระดับสูงและสามารถสอนหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2)  มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูต้นแบบ
3)  เป็นนักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรมสามารถถ่ายทอดและสร้างความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
4)  มีความเชี่ยวชาญในวิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนอย่างดีเยี่ยม

2.  ด้านนักเรียน

1)  มีความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถสื่อสาร แสดงภูมิความรู้ในระดับชาติได้
2)  เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
      และสามารถเผยแพร่ผลงานสู่ระดับชาติได้ 
3)  สามารถค้นคว้าสิ่งใหม่ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีจิตวิจัย
4)  มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต จิตอาสา จิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความพอเพียง
5)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6)  สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน

1)  ด้านหลักสูตร ใช้หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำ
     หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดฐานสมรรถนะ และจัดการเรียนการสอน ทั้งศาสตร์เดี่ยวและบูรณาการศาสตร์ เพื่อสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2)  จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ วิธีสอน ทักษะ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัยเป็นรายบุคคล
      กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
3)  จัดประสบการณ์เสริมทักษะชีวิตโดยเน้นจากแหล่งเรียนรู้จริง
4)  จัดและหาเวที สนามแข่งขัน และแสดงสมรรถนะในศาสตร์ที่นักเรียนถนัดและเชี่ยวชาญ
5)  สอนโดยใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษทุกรายวิชา
6)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละช่วงชั้น
7)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถด้านภาษา กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีทั้งภายใน กลุ่มนักเรียนและการถ่ายทอดจากพี่ที่เรียน ป.ตรี (คัดพิเศษ)
      ให้กับนักเรียนโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครู
8)  กำกับ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลจากครูตลอดจนประสาน ปรึกษาและรายงานพัฒนาการเรียนรู้
     ของนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆและหาแนวทางพัฒนาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ด้านทรัพยากร แหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน

1)  ห้องเรียนทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Hybrid Classroom)
2)  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง(Lab)ที่สมบูรณ์และมีมาตรฐาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3)  ห้องสืบค้น แหล่งสืบค้นความรู้ มีความพร้อมในทุกด้าน
4)  แหล่งฝึกทักษะชีวิต แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน มีหลากหลายและพร้อมจัดเป็นแหล่งฝึกทักษะทุกด้าน
5)  ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร หน่วยงาน มีความพร้อมที่สนองตอบให้ความรู้ ทัดเทียมในระดับมหาวิทยาลัย
6)  แหล่งศึกษาดูงาน และสถานศึกษาต่อต่างประเทศมีหลากหลายและพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
7)  การศึกษาต่อในอุดมศึกษามีโควตาที่ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยในประเทศ
     และต่างประเทศที่มีความหลากหลายสาขาวิชา