วันที่ 27-28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
🔰กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
ณ – หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา