วีดีโอ

รายละเอียด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา
เรามุ่งเป้าในการ “สร้างคนดีและคนเก่ง สู่สังคม” 🏫

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา

ดย อาจารย์มาณพ วงษ์คำ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาหลักสูตร 🏫

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา

โดย อาจารย์นิลุบล สวัสดิผล นักวิชาการศึกษา 🏫

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา

กับจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยครูผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 🏫

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา

กับจุดเน้นด้านคณิตศาสตร์ ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการปูทางไปสู่อาชีพในฝัน 🏫

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา

กับจุดเน้นด้านภาษาอังกฤษด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างชาติ 🏫