วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565
บรรยากาศปฏิบัติการห้อง Lab
เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาดม/ยาหม่อง
เรื่อง จุลชีววิทยาพื้นฐาน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม🏫
#SNRRU 💚💛