โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเมธาพัฒน์
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนายนำโชค วัฒนสินศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมธาพัฒน์
ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานด้านการศึกษาร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงเรียนเมธาพัฒน์