การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

” สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสุ่อาเซียน ครั้งที่ 7 “

รูปภาพเพิ่มเติม