อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
 
  อ.ภัทรนันท์ หงวนกระโทก