อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง อ.วุฒิชัย ในริกูล