อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
อ.รุจาภา ประวงษ์ อ.พรทิพย์ ศรีอำพลชาญ