อาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
 
  อ.ประทิน สวาศรี