อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
 
อ.นันธ์ สิทธิเสือ  
 
อ.สุพัชฌาย์ ยนต์สำอางค์