อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต

ดร.ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์

อ.ธนวันต์ ทิพย์ประเสริฐ
 
ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร 

 

 

อ.เฉลิมขวัญ จอกทอง

 

 

ดร.แวววลี แววฉิมพลี

(สอนเสริมศักยภาพ)

 
 

อ.ธนริศย์ อรุณจรรยาวงศ์

(สอนเสริมศักยภาพ)