อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต
ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ อ.สุธาสินี แจ้งไพร
 

 อ.วันธนา ศิลปะวิลาวัลย์

(สอนเสริมศักยภาพ)