อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน

อ.ภานุรักษ์ อ่อนไพล
 

อ.ธีระ ธรรมวงศา

(สอนเสริมศักยภาพ)

 
 

ดร.วิภานุ รักใหม่

(สอนเสริมศักยภาพ)