อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต

ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม

(สอนเสริมศักยภาพ)

อ.ปวีณ์สุดา กิมหว่า
 

ผศ.ดร.มะลิวัลย์  สืบศาสนา

(สอนเสริมศักยภาพ)