โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ระดับมัธยมศึกษา)
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
เวลา 13.00 – 15.00 น.